AtlantaDonXuanMauTuat

Hội Thân Hữu Châu Đốc Georgia
Tổ chức Liên hoan Mừng Xuân Mậu Tuất 2018

AtlantaDonXuanMauTuat

Hội Thân Hữu Châu Đốc Georgia
Tổ chức Liên hoan Mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Thất Sơn Châu Đốc, Mùa nước lên năm 2015 (ảnh Lý Việt Thái)

Mưa ít lại thêm Mekong nghẽn mạch bởi các con đập thượng nguồn, gần như không có mùa nước lên ở vùng Đồng Bằng Sông Cữu Long. Đúng là một thảm họa do lòng tham của con người.

Họp Mặt Ngày 19/01/2014

Cựu Học Sinh Thủ Khoa Nghĩa niên khoa 1967-1974

với Thầy TRẦN ĐÌNH KHƯƠNG,Cô DIỆP THI LẸ, Cô ẤN