Danielm75
Danielm75(danielm75) avatar
Przyjmując Biblię za kompletne i jedyne boskie objawienie wierzymy, że Bóg jest odwiecznie jeden i że jest również odwiecznie Ojcem, Synem i Duchem; ci trzej są różni, lecz nie oddzieleni. Twierdzimy, że Chrystus jest zarówno w pełni Bogiem, jak i doskonałym człowiekiem. Nie porzucając swojej boskości, począł się On w łonie ludzkiej dziewicy, żył na ziemi prawdziwym ludzkim życiem i umarł zastępczą i wszechzawierającą śmiercią na krzyżu. Po trzech dniach cieleśnie zmartwychwstał i wstąpił do niebios. Przebywa obecnie w chwale, będąc w pełni Bogiem, lecz nie przestając być w pełni człowiekiem. Oczekujemy Jego rychłego powrotu i nastania królestwa Bożego, dzięki któremu będzie On królował nad ziemią w tysiącletnim królestwie i na wieczność. Wyznajemy, że trzecia osoba Trójcy, Duch, jest na równi Bogiem. Wszystko co Ojciec ma i czym jest wyraża się za pośrednictwem Syna, wszystko zaś co ma Syn i czym jest urzeczywistnia się jako Duch. Wierzymy także, że ludzkość potrzebuje Bożego zbawienia. Choć zupełnie nie mogliśmy wypełnić trudnych żądań Bożej sprawiedliwości, świętości i chwały, Chrystus wypełnił wszystkie wymagania poprzez swoją śmierć na krzyżu. Z powodu śmierci Chrystusa Bóg przebaczył nam nasze grzechy, usprawiedliwił nas, czyniąc Chrystusa naszą sprawiedliwością, i pojednał nas ze sobą. W oparciu o Chrystusowe odkupienie Bóg odradza odkupionych ludzi przy pomocy swego Ducha w celu zwieńczenia swego zbawienia, aby ludzie ci stali się Jego dziećmi. Teraz, posiadając Boże życie i naturę, wierzący w tym wieku radują się codziennym zbawieniem w Jego Ciele i wiecznym zbawieniem w nadchodzącym wieku, a także w wieczności. W wieczności będziemy mieszkać wraz z Bogiem w Nowej Jeruzalem – zwieńczeniu Bożego zbawienia Jego wybranych.

Holding the Bible as the complete and only divine revelation, we strongly believe that God is eternally one and also eternally the Father, the Son, and the Spirit, the three being distinct but not separate. We hold that Christ is both the complete God and the perfect man. Without abandoning His divinity, He was conceived in the womb of a human virgin, lived a genuine human life on earth, and died a vicarious and all-inclusive death on the cross. After three days He resurrected bodily and has ascended to the heavens. He is now in glory, fully God but still fully man. We look to His imminent return with the kingdom of God, by which He will reign over the earth in the millennium and in eternity. We confess that the third of the Trinity, the Spirit, is equally God. All that the Father has and is, is expressed by the Son; and all that the Son has and is, is realized as the Spirit. We further believe that mankind is in need of God's salvation. Though we were absolutely unable to fulfill the heavy demands of God's righteousness, holiness, and glory, Christ fulfilled all the requirements through His death on the cross. Because of Christ's death, God has forgiven us of our sins, justified us by making Christ our righteousness and reconciled us to Himself. Based on Christ's redemption, God regenerates the redeemed with His Spirit to consummate His salvation, that they may become His children. Now possessing God's life and nature, the believers enjoy a daily salvation in His Body in this age and the eternal salvation in the coming age and in eternity. In eternity we will dwell with God in the New Jerusalem, the consummation of God's salvation of His elect.

General Information
Profile:
Personal
Since:
Monday, January 26, 2009
Gender:
Male gender
Tags:
God, Jesus, nature, animals, birds, buildings
I'm here for:
Photo sharing
Not friend:
add to friends
Virtual Gifts
Please login to send a gift
There are no gifts yet! Be the first to send this user a virtual gift!
My Cities
Hometown:
Background & Lifestyle
Religion:
Christian - other
Interests & Personality
Movies:
Opowieść o Zbawicielu,
Books:
Bible, Watchman Nee and Witness Lee, Normalna Wiara Chrześcijańska
Friends:
Nate, ooO(PETER)Ooo, napomo, zagadka, trishvandenberg, Daniel, Dan Hester, BONFILFOTO, Jashinadia, DrkGreenEyes2, Paperbark, Zlatko-Visko, R.I.P., Sawillman Photography, Time532, Orchideau, Asianimage, BrandiesEyeCandies
Friend of:
ooO(PETER)Ooo, Sawillman Photography, **LisaW's GH Screencaps**, Orchideau, BrandiesEyeCandies, Primodelsreview